Opšti Uslovi

Ovde navedeni Opšti uslovi se odnose na boravak gostiju u Apartmanima GEA. Ova pravila definišu posebne uslove sa kojima se upoznajete prilikom rezervacije i imaju pre svega za cilj pouzdan i jasno definisan smeštaj u našim apartmanima.

1. OPŠTI USLOVI

1.1 Rezervacijom apartmana smatraće se da je gost u celini upoznat sa Opštim uslovima našeg poslovanja, te da se obavezuje na poštovanje istih bez bilo kakvih ograničenja.

1.2 Gosti apartmana se obavezuju da će apartman koristiti s pažnjom dobrog domaćina, te da će se prema celokupnoj opremi i uređajima kojima je opremljen apartman odnositi pažljivo.

1.3 U slučaju bilo kakvog nestanka ličnih stvari gostiju, Apartmani GEA ne snose nikakvu odgovornost. U skladu sa tim, naša preporuka je da sve dragocene stvari i novac nosite sa sobom.

1.4. Apartmani GEA ne primaju maloletna lica i osobe mlađe od 25 godina.

2. REZERVACIJA APARTMANA

2.1 Nakon odabira željenog apartmana neophodno je popuniti formu za rezervaciju. U obavezi ste da dostavite tačne i proverene podatke koji su neophodni za realizaciju rezervacije. Nakon toga, na Vašu mejl adresu stići će Vam potvrda o rezervaciji datog apartmana.

2.2. Za rezervacije napravljene 30 i više dana unapred potrebno je uplatiti 50% ukupnog iznosa, a za rezervacije napravljene do 7 dana pre dolaska potrebno je uplatiti celokupan iznos.

2.3 Prilikom rezervacije upoznaćete se sa Opštim uslovima koji važe tokom trajanja boravka, kao i cenom samog zakupa. Sve cene izražene su na dnevnom nivou i za zakup na Zlatiboru odnose se na zakup celokupnog apartmana, dok su cene u Novom Sadu definisane takođe po danu, ali i po broju gostiju. Novčani iznos je u potpunosti transparentan. Izražena cena podrazumeva smeštaj, dok su dodatne usluge, koje se doplaćuju, jasno navedene i definisane.

2.4 U slučaju bilo kakvih nepredviđenih okolnosti (na primer: havarije u apartmanu, pucanja cevi i drugih kvarova) Apartmani GEA zadržavaju pravo da odabrani apartman zamene drugim, jednakog ili višeg kvaliteta. U takvim situacijama Apartmani GEA se obavezuju da će goste apartmana odmah obavestiti o novonastaloj promeni.

3. KORIŠĆENJE APARTMANA

3.1. Prilikom izbora apartmana svaki korisnik apartmana je upoznat sa Opštim uslovima korišćenja apartmana, a plaćanjem smeštaja u apartmanu, potvrđuje da je saglasan i da prihvata Opte uslove korišćenja apartmana. Svako kršenje Opštih uslova korišćenja apartmana ima za posledicu materijalnu i/ili kaznenu odgovornost korisnika apartmana.

3.2. Korisnici apartmana dužni su da se pridržavaju kućnog reda stambene zgrade, kao i sledećih pravila koja važe za sve korisnike apartmana za vreme epidemije korona virusa:

 1. apartman ne mogu samostalno koristiti lica mlađa od 25 godina (mogu koristiti apartman isključivo u pratnji lica starijih od 25 godina)
 2. korisnici apartmana su dužni čuvati od oštećenja podove, zidove, nameštaj, opremu i drugi inventar u apartmanu,
 3. zabranjen je dolazak, okupljanje, poseta i boravak osoba koje nisu prijavljeni korisnici apartmana,
 4. korisnici apartmana su obavezni nositi zaštitne maske za lice prilikom boravka u zajedničkim prostorijama stambene zgrade (hodnici i lift stambene zgrade),
 5. korisnici apartmana su dužni poštovati kućni red zgrade i apartmana,
 6. korisnicima apartmana je strogo zabranjeno pravljenje buke, galama, skakanje i puštanje glasne muzike,
 7. korisnicima apartmana je zabranjeno pušenje u apartmanu (pušenje je dozvoljeno isključivo na terasi gde se ostavljaju i pikavci)
 8. korisnicima je zabranjeno da ostavljaju upaljenu klimu kada nisu u apartmanu
 9. novac, dokumenta i vredne stvari nositi sa sobom i ne ostavljati u apartmanu
 10. korisnici apartmana su obavezni napustiti apartman u dogovorenom vremenu po prestanku ugovorenog i plaćenog perioda koiršćenja, uz obavezu da se apartman predaju izdavaocu apartmana u urednom stanju.

3.3. Apartman se izdaje u viđenom stanju, sa novim nameštajem, uređajima i inventarom.

3.4. U slučaju oštećenja nameštaja, opreme i drugih predmeta u apartmanu ili nastanka bilo koje druge materijlne štete u apartmanu, korisnik aprtmana će izdavaocu apartmana odmah nadoknaditi svu materijalnu štetu koju on eventualno pretrpi.

3.5. U slučaju obavezivanja izdavaoca apartmana od strane nadležnih državnih organa na plaćanje novčane kazne ili određivanjem druge sankcije koja ima bilo koje finansijke posledice po izdavaoca stana, kao posledica činjenja ili nečinjenja korisnika apartmana, korisnik apartmana je dužan da izdavaocu apartmana nadoknadi iznos plaćene novčane kazne, kao i sve troškove koji nastanu u postpku pred nadležnim državnim organom (troškovi taksi, troškovi angažovanog advokata i slično).

3.6. U slučaju kršenja pravila ponašanja (tačka 1. do 8. ove izjave) korisnik apartmana je dužan je da izdavaocu apartmana plati ugovornu kaznu u iznosu od 1.500.00 eura (u skladu sa odredbama člana 270. Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list SFRJ“, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, „Sl. list SRJ“, br. 31/93, „Sl. list SCG“, br. 1/2003 – Ustavna povelja i „Sl. glasnik RS“, br. 18/2020).

4. ULAZAK I IZLAZAK 

4.1 Gost se obavezuje da će osoblje Apartmana GEA obavestiti minimum jedan dan ranije o planiranom vremenu dolaska. U zakazanom terminu, goste će na adresi apartmana dočekati neko od osoblja. Tom prilikom gostu će biti uručen ključ od apartmana i gosti mogu bliže da se upoznaju sa apartmanom i njegovim sadržajem. Nakon toga, apartman je u potpunosti na raspolaganju gostima.

4.2 Ulazak u apartman moguć je već od 14 časova. Ukoliko za to postoje uslovi, Apartmani GEA rado će izaći u susret gostima i omogućiti ulazak i pre predviđenog termina. Ova usluga je za goste potpuno besplatna.

4.3 Predviđeno vreme izlaska, tj. napuštanja apartmana je do 11 časova. Tada neko od osoblja Apartmana GEA preuzima primerke ključeva od apartmana, kao i daljinski za parking (ukoliko je isti dodeljen prilikom ulaska u apartman). U slučaju kasnijeg ulaska u apartman, vreme boravka gostu se može produžiti i nakon predviđenih 11 časova, ukoliko za to postoje mogućnosti. Ovakav dogovor mora biti potvrđen sa obe strane i to u pisanoj formi – putem poruke ili mejlom.

4.4 U slučaju gubitka ili nestanka ključeva, gost apartmana dužan je da nadoknadi štetu i to: za ključeve od apartmana – 2.000 dinara, a daljinski za parking u iznosu od 3.000 dinara.

4.5 Ukoliko tokom trajanja rezervacije gost načini neku materijalnu štetu u apartmanu, dužan je da istu otkloni o svom trošku.

5. POLICIJSKA PRIJAVA

5.1 U skladu sa zakonskim propisima donetim od strane Republike Srbije, svi strani državljani moraju biti prijavljeni u policijskoj stanici tokom svog boravka u zemlji. Svi gosti, kao i druge osobe koje borave u apartmanu, dužni su da osoblju Apartmana GEA dostave podatke neophodne za prijavu.

5.2 Zakonskim aktima Republike Srbije propisana je i boravišna taksa u iznosu od 130.00 din po osobi na dnevnom nivou. Za decu uzrasta do 7 godina ova taksa se ne naplaćuje, dok se u slučaju dece do 15 godina iznos takse umanjuje za 50%.

6. SKRAĆIVANJE I PRODUŽENJE BORAVKA

6.1 Gost se obavezuje da će celokupan iznos smeštaja uplatiti pre ulaska u apartman, a najkasnije na dan ulaska. Svi gosti moraju se pridržavati ovog pravila, osim u situacijama kada je to drugačije definisano i odobreno od strane Apartmana GEA.

6.2 Ukoliko tokom trajanja rezervacije gost poželi da isti apartman produži za koji dan duže, to može i učiniti ukoliko za to postoje uslovi, odnosno ukoliko je apartman slobodan i nije rezervisan za nekog drugog u tom terminu. U protivnom, gostu će biti ponuđen drugi, raspoloživ smeštaj.

6.3 Gost je u mogućnosti i da skrati vreme svog zakupa. Da bi gostu bio moguć povraćaj novca umanjen za preostali broj dana, neophodno je da obavesti osoblje Apartmana GEA o prevremenom prekidu zakupa. Samo u slučaju da se zakup prekida tri dana i duže od isteka zakupljenog preioda, moguće je vratiti preostalu sumu novca.

7. PLAĆANJE

7.1 Plaćanje smeštaja u apartmanu možete izvršiti na nekoliko načina i to:
• lično, na dan dolaska u apartman.
• Virmanom i uplatom na bankovni račun, dinarski ili devizni;
• Putem poštanske uputnice i Wester Union-a.

7.2 Ukoliko se uplata smeštaja vrši preko računa firme, neophodno je zatvoriti uplatu pre samog ulaska u apartman.

7.3 Plaćanje apartmanskog smeštaja vrši se u dinarskoj protivvrednosti. U slučaju da gost plaćanje vrši u nekoj drugoj valuti, prilikom naplate koristimo gornji kurs na dan uplate definisan prema Narodnoj banci Srbije.

7.4 Ukoliko gost vrši rezervaciju za nedelju dana ili duže unapred, neophodno je da uplati avans kao garanciju.

8. ŠTETA I ČIŠĆENJE

8.1 Gosti se obavezuju da sve nepravilnosti i primedbe u apartmanu prijave osoblju odmah po ulasku u apartman. Sve štete koje su prouzrokovane od strane gostiju biće otklonjene o njihovom trošku.

8.2 Primedbe od strane gostiju u pogledu nepovoljnih vremenskih uslova, insekata, privremenog nedostatka vode ili snabdevanja električnom energijom, kao i drugih okolnosti koje mogu nastati kao posledica više sile, Apartmani GEA će odbiti kao neosnovane..

8.3 Apartmani GEA zadržavaju puno pravo da u slučaju kršenja bilo kakvih pravila, otkažu smeštaj i rezervaciju gosta.

8.4 Gosti se obavezuju da će voditi računa o iventaru apartmana i da će sve elemente koristiti pažljivo i prema uputstvima za upotrebu. Takođe, gostima apartmana izričito je zabranjeno pravljenje nereda u apartmanu.

9. DODATNE USLUGE KOJE SE NENAPLAĆUJU

9.1 U cenu zakupa apartmana ulaze i sledeće usluge:
• zamena posteljine šesti dan i zamena peškira treći dan;
• raspoloživost osoblja 24/7 za sva pitanja.
• Dečji krevetac koji je neophodno naglasiti prilikom rezervacije;
• Besplatan parking (odnosi se na određene apartmane), dok se za ostale parking naplaćuje po cenama navedenim na stranici svakog apartmana.

10. DODATNE USLUGE KOJE SE NAPLAĆUJU

10.1 Dodatna posteljina na zasebnom ležaju

10.2 Čišćenje apartmana – jedno čišćenje po dolasku

10.3 Deca uzrasta do i uključujući 2 godine mogu da borave po ceni od EUR 5.00 + PDVpo detetu i noćenju.

10.4 Deca uzrasta od uzrasta od 3 god. do do 17 god. godina mogu da borave po ceni od EUR 10.00 + PDV po detetu i noćenju.

11. KUĆNI RED

11.1 U svim apartmanima najstrože su zabranjeni bilo kakvi vidovi grupnih zabava.

11.2 U periodu od 14 do 17 časova i od 22 do 9 časova, svi gosti apartmana moraju se pridržavati kućnog reda u cilju izbegavanja bilo kakvih neprijatnosti sa stanarima zgrade ili organima javnog reda. U slučaju donošenja posebnih i/ili privremenih mera, gosti apartmana su dužni da se ponašaju u skladu sa trenutno važećim merama.

11.3 Pušenje u apartmanima nije dozvoljeno. Upotreba cigareta dozvoljena je isključivo na terasi.

11.4 U zakupljenom apartmanu mogu noćiti samo prijavljeni gosti. Svi posetioci apartmana dužni su da isti napuste do ponoći.

11.5 U slučaju nepridržavanja kućnog reda, Apartmani GEA imaju pravo da u svakom trenutku oktažu rezervaciju i naplate punu cenu boravka.

12. OTKAZIVANJE   

12.1 Gosti apartmana mogu otkazati svoju potvrđenu rezervaciju pozivom na broj telefona ili putem mejla, Neophodno je da nas blagovremeno obavestite o otkazivanju rezervacije i u skladu sa vremenom otkazivanja u odnosu na datum ulaska ostvaruje se pravo na celokupan ili delimičan povrat novca.

 • Gost može besplatno da otkaže do 30 dana pre dolaska. Gostu će biti naplaćeno: 50% ukupne cene ukoliko otkaže u roku od 30 dana pre dolaska. Ako se gost ne pojavi, biće mu naplaćeno: ukupna cena rezervacije.